Menu

 


Vedtægter Standardvedtægter for Lokalforeninger under Danmarks Jægerforbund (DJ)

 

1 Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Grauballe og omegns Jagtforening

1.2 Foreningens hjemsted er Silkeborg kommune.

2 Forholdet til Danmarks Jægerforbund

2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for

foreningen og går forud for disse vedtægter.

2.2 Danmarks Jægerforbund hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

3 Formål og opgaver

3.1 Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disse

interesser i tilslutning til Danmarks Jægerforbunds formål.

4 Optagelse

4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.

5 Ophør

5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftligt varsel til udgangen af

december.

5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af

bestyrelsen fastsatte regler.

5.3 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med Jægerforbundets

vedtægter §§ 36-41. Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af

Jægerforbundets hovedbestyrelse.

5.4 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

6 Kontingent og hæftelse

6.1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.

6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion

for husstands-, ungdoms- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i

øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid mv.

6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

7 Ordinær generalforsamling

7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Forslag, der ønskes

optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 3 dage før

generalforsamlingens afholdelse.

7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne

forslag skal ske i Jægerforbundets medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne

med mindst 2 ugers varsel.

7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Valg af formand og / eller kasserer.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af suppleanter.

9. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.

10. Eventuelt.

8 Ekstraordinær generalforsamling

8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet,

eller når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med

angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.

Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde

ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær

generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst

1 uges varsel.

9 Afstemninger

9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2 Hvert medlem har én stemme.

9.3 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1 medlem

begærer skriftlig afstemning.

9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af

disse vedtægter.

9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige

tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

10 Bestyrelsen

10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af

foreningen.

10.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

10.3 Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

10.4 Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen.

10.5 Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en sekretær.

10.6 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller (f.eks. 2 af 5, 3 af 7)

medlemmer af bestyrelsen begærer det.

10.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

10.8 Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

10.9 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er

formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende

11 Tegningsret

11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis

næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

12 Formue og regnskabsår

12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

12.2 Regnskabsåret er kalenderåret.

13 Revision

13.1 De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7, reviderer regnskabet

og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen

administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.

13.2 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

13.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

14 Sammenslutning

14.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers

stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre jagtforeninger under

Jægerforbundet, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende,

fælles lokalforening.

15 Opløsning

15.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers

stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og

højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.

15.2 Foreningens eventuelle formue skal - efter at alle forpligtelser er opfyldt - forvaltes af

Jægerforbundet i indtil fem år. Stiftes en ny jagtforening under Jægerforbundet i foreningens

område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye jagtforening. I

modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb Jægerforbundet, som skal anvende

den til naturbevarende formål.

16 Ikrafttræden

16.1 Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen den 18. marts 1991, træder i

kraft, når de er godkendt af Danmarks Jægerforbund.

Ovenstående vedtægter er godkendt af generalforsamlingen

( Godkendt den 20. juni 1991 af DJ )